ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทราฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช็อปปิ้งซีเหมินติง  | อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง