ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง