ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน Countdown ไฮไลท์ ไทเป 4 วัน 2 คืน

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เย๋หลิ่ว |  ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง