ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน

•วัดจงไถฉานซื่อ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน •เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต •เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก •วัดหลงซาน •ซีเหมินติง •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน•อุทยานเย่หลิว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง