ทัวร์จีน ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน

เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
ศูนย์ศิลปะจีน หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง