ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 5 วัน 4 คืน

วัดลามะ(พระราชวังโปตาลงจำลอง) | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองเก่าจงเตี้ยนไป๋สุ่ยเหอ| ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
เมืองโบราณลี่เจียง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง